bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Klauzula informacyjna

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 12 i art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Nieruchomości Miejskich z siedzibą w Brzegu przy ul Bolesława Chrobrego 32, zwanym dalej ZNM; kontakt telefonicznie na nr 77 404 50 59 lub e-mail: sekretariat@znmbrzeg.pl

2. Inspektorem Ochrony Danych w ZNM jest  Sylwester Topór - kontakt poprzez e-mail: inspektor@iodbrzeg.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:

   a) dla celów związanych z realizacją umowy/wniosku oraz do podjęcia       niezbędnych działań przed zawarciem umowy ( art.6 ust 1 lit.b RODO).

   b) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
       roszczeniami będącego realizacja naszego prawnie ustalonego 
       obowiązku (art.6 ust 1 lit. f RODO)

   c) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ustawy o samorządzie
       gminnym, ustawy o rachunkowości, ustawy o ochronie praw lokatorów,
       ustawy Kodeks Cywilny ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO );

   d) na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych
       do celu dla jakiego zgoda została wyrażona (art.6 ust 1 lit. a RODO)


4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być organy uprawnione na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, jak również dostawca systemu informatycznego czy banki w zakresie realizacji płatności.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu obowiązującej umowy lub do czasu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

6. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu :

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - Stawki 2 00-193 Warszawa)

7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 2 lit.e jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że realizacja złożonego przez Panią/Pana wniosku/umowy będzie niemożliwa.

9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

W celu uzyskania szerszych informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, należy skontaktować się z wyznaczonym przez
Zarząd Nieruchomości Miejskich - Inspektorem Danych Osobowych.Opublikował: Informatyk ZNM
Publikacja dnia: 19.02.2024
Podpisał: Dariusz Hnat
Dokument z dnia: 02.01.2024
Dokument oglądany razy: 8 614