bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 27.03.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: edycja

Dział Cmentarzy i Nieruchomości Gruntowych

Dział Cmentarzy i Nieruchomości Gruntowych


Dział przy znakowaniu akt posługuje się symbolem „ZN”.

Pracami działu kieruje Kierownik, który dokonuje podziału czynności i odpowiedzialności między pracownikami, przestrzega terminowego i prawidłowego pod względem merytorycznym załatwienia spraw, podlega bezpośrednio Dyrektorowi ZNM. 


Zadania działu polegają na zarządzaniu terenami i obsłudze cmentarzy poprzez :

 1. Zarządzanie terenami i cmentarzami komunalnymi, poprzez:
  • utrzymanie czystości i porządku obsługiwanych nieruchomości gruntowych, 
  • należyte utrzymanie terenów zielonych oraz pielęgnacja i uzupełnianie nasadzeń,
  • utrzymywanie w właściwym stanie technicznym placów, podwórek, dróg, dojazdów i dojść oraz innych elementów wyposarzenia i urządzeń Gminnych, 
  • utrzymywanie w odpowiednim stanie technicznym urządzeń i budowli na zarządzanych terenach Gminnych,
  • utrzymywanie w należytym stanie cmentarzy komunalnych, kwater i mogił wojennych, 
 2. Prowadzenie ewidencji nieruchomości gruntowych oraz innych danych niezbędnych do prawidłowego gospodarowania nieruchomościami gminnymi.
 3. Prowadzenie opisu dróg, chodników, zatok, placów oraz terenów zielonych i innych obiektów i urządzeń infrastruktury.
 4. Terminowe przekazywanie danych do sekcji finansowo-księgowej, niezbędnych do naliczenia i rozliczanie podatku od nieruchomości.
 5. Pporządzanie planów wykorzystania nieruchomości gruntowych.
 6. Wykonywanie czynności w zakresie udostępniania nieruchomości gruntowych i budowli z gminnego zasobu nieruchomości.
 7. Wnioskowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę usług niezbędnych do prawidłowego gospodarowania nieruchomościami gruntowymi.
 8. Zawieranie i rozwiązywanie umów na dostawę mediów, kontrola ich realizacji oraz dokonywanie rozliczeń z dostawcami
 9. Niezwłoczne podejmowanie działań niezbędnych do usuwania powstałych awarii i ich skutków oraz likwidacji samowoli
 10. Nadzór i egzekwowanie obowiązku utrzymania porządku i czystości przez użytkowników lokali użytkowych. 
 11. Przyjmowanie wniosków o odpracowanie zadłużenia, kontrola realizacji i rozliczenie.
 12. Świadczenie usług związanych z pochówkiem 
  • udostępnianie miejsc pod pochówek 
  • przyjmowanie zwłok do urządzeń chłodniczych
  • udostępnianie Domu Przedpogrzebowego na potrzeby ceremonii pogrzebowej,
  • udostępnianie terenów na cele budowlane  
 13. Prowadzenie dokumentacji nieruchomości gruntowych i cmentarzy.


Opublikował: Jerzy Czochrowski
Publikacja dnia: 27.03.2014
Podpisał: Jerzy Czochrowski
Dokument z dnia: 11.12.2013
Dokument oglądany razy: 6 778