bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Sekcja Organizacyjno – Administracyjna

Podlega bezpośrednio Dyrektorowi ZNM odpowiedzialna jest za :

 1. Przygotowanie projektów uchwał Rady, zarządzeń Burmistrza lub Dyrektora z zakresu działania ZNM oraz informacji i sprawozdań niezbędnych do sprawozdawczości lub wnoszonych pod obrady Komisji i Rady Miejskiej.
 2. Przygotowanie, ewidencjonowanie i podawanie do wiadomości pracowników zarządzeń wewnętrznych Dyrektora ZNM.
 3. Prowadzenie kancelarii ogólnej i ewidencji wyposarzenia.
 4. Organizację i kontrolę, załatwiania skarg, wniosków, interwencji.
 5. Prowadzenie ewidencji przepisów gminnych i przekazywanie ich do odpowiednich sekcji.
 6. Zapewnienie obsługi informatycznej i w zakresie BHP.
 7. Prowadzenie okresowych przeglądów kadrowych i ocen kwalifikacyjnych pracowników.
 8. Organizowanie szkoleń pracowników.
 9. Egzekwowanie dyscypliny pracy i wyjść służbowych.
 10. Obsługę urządzeń znajdujących się w sekretariacie: fax, ksero, centrala telefoniczna, sieć komputerowa i oprogramowanie.
 11. Utrzymanie czystości w siedzibie ZNM.
 12. Przyjmowanie i załatwianie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym zarządzeniem wewnętrznym.
 13. Organizowanie przetargów we wszystkich przewidzianych ustawą trybach oraz prowadzenie wszelkiej dokumentacji związanej z postępowaniem przetargowym.
 14. Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 15. Zamieszczanie stosownych informacji o postępowaniach przetargowych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
 16. Udzielanie na bieżąco oferentom informacji i sporządzanie wszelkiej korespondencji związanej z zamówieniem.
 17. Współudział w przygotowaniu umowy na realizacje zamówienia publicznego.
 18. Rozpatrywanie odwołań i protestów oraz przygotowywanie materiałów i udział w postępowaniach odwoławczych.
 19. Sporządzanie planów i sprawozdawczości dot. zamówień publicznych.
 20. Uczestniczenie w pracach komisji przetargowej.
 21. Przechowywanie dokumentacji przetargowych i prowadzenie archiwum ZNM.Opublikował: Jerzy Czochrowski
Publikacja dnia: 18.03.2014
Podpisał: Jerzy Czochrowski
Dokument z dnia: 11.12.2013
Dokument oglądany razy: 5 945