bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Dział Obrotu i Zarządzania Budynkami i Lokalami

Pracami działu kieruje Kierownik, który dokonuje podziału czynności i odpowiedzialności między pracownikami, przestrzega terminowego i prawidłowego pod względem merytorycznym załatwienia spraw, podlega bezpośrednio Dyrektorowi ZNM.

Zadania działu wynikają ze statutu ZNM i polegają na poniższych działaniach :

 1. Obsługa najemców i innych użytkowników gminnego zasobu nieruchomości.
 2. Zarządzaniem nieruchomościami w 100 % Gminnymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 3. Reprezentowanie Gminy Miasta jako właściciela lokali mieszkalnych we Wspólnotach Mieszkaniowych.
 4. Zawieranie i rozwiązywanie umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, umów dzierżawy i innych związanych z gospodarowaniem gminnym zasobem, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz sporządzanie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie.
 5. Prowadzenie kontroli prawidłowości wykorzystania lokali.
 6. Sporządzanie wykazu pustostanów oraz lokali zajmowanych bez tytułu prawnego.
 7. Podejmowanie określonych prawem działań w stosunku do osób, które samowolnie zajęły lokal.
 8. Przyjmowanie, weryfikacja i załatwianie wniosków o przydział lokalu mieszkalnego oraz niezbędnej dokumentacji w tym zakresie zgodnie z zasadami i trybem określonym uchwałą Rady Miejskiej.
 9. Zapewnienie obsługi prawnej i technicznej Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
 10. Regulowanie stanu prawnego po śmierci lub wyprowadzeniu się najemcy.
 11. Przyjmowanie i załatwianie wniosków o scalenie lub podział lokali.
 12. Prowadzenie zamian lokali, sporządzanie katalogu zamian i aktualizacja wniosków.
 13. Oddawanie w najem w trybie przetargu wolnych lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m2 i wolnych lokali użytkowych.
 14. Przygotowywanie informacji, analiz i sprawozdań niezbędnych do sprawozdawczości lub wnoszonych pod obrady Komisji i Rady Miejskiej.
 15. Sporządzanie planów wykorzystania nieruchomości.
 16. Wykonywanie czynności w zakresie udostępniania nieruchomości lokalowych z gminnego zasobu zgodnie z obowiązującym przepisami.
 17. Prowadzenie ewidencji budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, obiektów i innych urządzeń Gminy Brzeg.
 18. 18. Wnioskowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę usług niezbędnych do prawidłowego gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości lokalowych.
 19. Zawieranie umów w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków, dostawy energii cieplnej i ciepłej wody oraz rozliczenie i kontrola ich realizacji.
 20. Zawieranie umów i dokonywanie rozliczeń z dostawcami i wykonawcami usług eksploatacyjnych i konserwacyjnych.
 21. Rozliczanie kosztów zarządu nieruchomością wspólną i uchwał spólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy.
 22. Wprowadzanie danych eksploatacyjnych do systemu rozliczeń wody, ciepła i odpadów komunalnych.
 23. Przyjmowanie wniosków o odpracowanie zadłużenia, kontrola realizacji i rozliczenie.
 24. Wykonywanie innych zadań i czynności niezbędnych do prawidłowego gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy.
 25. Sporządzanie opisu stanu technicznego gminnego zasobu nieruchomości - konstrukcji, instalacji, opis wyposażenia technicznego i jego oceny, innych danych niezbędnych do prawidłowego gospodarowania nieruchomościami gminnymi.
 26. Sporządzanie planów utrzymania gminnych zasobów lokalowych oraz planów remontowych.
 27. Niezwłoczne podejmowanie działań niezbędnych do likwidacji powstałych awarii i ich skutków.
 28. Prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 29. Zawieranie umów na wykonywanie remontów nieruchomości i egzekwowanie ich należytej realizacji.
 30. Prowadzenie spraw związanych z adaptacją pomieszczeń na cele mieszkalne i remontem lokali mieszkalnych.
 31. Zawieranie umów o wykonanie remontu lokali lub adaptacji z osobami ubiegającymi się o ich wykonanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 32. Wykonywanie innych zadań i czynności niezbędnych do prawidłowego gospodarowania Zasobem Gminy, określonych przez obowiązujące przepisy prawne.
 33. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej lokali i budynków.


Opublikował: Jerzy Czochrowski
Publikacja dnia: 18.03.2014
Podpisał: Jerzy Czochrowski
Dokument z dnia: 11.12.2013
Dokument oglądany razy: 7 530